Twój koszyk jest pusty

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego alepioro.pl

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy istniejący pod adresem alepioro.pl jest prowadzony przez Michała Śliwskiego prowadzącego na podstawie wpisu do CEIDG jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą

 • Gdańska Agencja Projektów Internetowych Michał Śliwski  NIP: 584-181-66-94, REGON: 191719332 ,zwanego dalej Właścicielem Sklepu lub Sprzedawcą.

2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z oferty i usług sklepu internetowego pod adresem alepioro.pl, zwanego dalej Sklepem.

§2 DEFINICJE

 • Sklep – sklep internetowy, który funkcjonuje pod nazwą alepioro.pl. Sklep prowadzi sprzedaż przez Internet.
 • Właściciel Sklepu/ Sprzedawca – podmiot zarządzający i prowadzący Sklep, będący właścicielem Sklepu, na podstawie wpisu do CEIDG jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Gdańska Agencja Projektów Internetowych Michał Śliwski  NIP: 584-181-66-94, REGON: 191719332.
 • Klient – osoba, posiadająca zdolność do czynności prawnych, która zawiera umowę sprzedaży ze Sprzedawcą poprzez Sklep. W przypadku sprzedaży Towarów z zawartością alkoholu Klient to osoba, która ukończyła 18 rok życia lub osoba, o której mowa w art. 10 § 2 ustawy Kodeks cywilny.
 • Konsument - Klient, korzystający ze Sklepu, dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Produkt – towary oferowane przez Właściciela Sklepu Klientom za pośrednictwem Sklepu.
 • Regulamin – niniejszy dokument, który reguluje ogólne warunki korzystania ze Sklepu i określa w szczególności: warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu oraz zasady zawierania umów na odległość za jego pośrednictwem. Przed skorzystaniem z zamówienia za pośrednictwem Sklepu Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować jego treść.
 • Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 • Dostawca – należy przez to rozumieć Pocztę Polską lub firmę kurierską współpracującą z Właścicielem Sklepu lub pracowników Właściciela Sklepu lub inne podmioty upoważnione przez Właściciela Sklepu do dostarczania Towarów Klientom.
 • Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Formularz zamówienia – usługa elektroniczna jaką jest interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem dokonującym zakupu, realizowana poprzez Sklep z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, której przedmiotem jest określony Produkt;
 • Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 • Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Właściciel Sklepu za pośrednictwem Sklepu prowadzi sprzedaż na odległość Produktów, znajdujących się w jego ofercie w Sklepie. Z głównymi cechami produktów przed złożeniem zamówienia Klient może się zapoznać na podstronach Sklepu dotyczących poszczególnych Produktów.

Z uwagi na fakt, iż Sprzedawca wykonuje i sprzedaje także Produkty w oparciu o projekty graficzne ich etykiet lub zewnętrznego opakowania, które Klient tworzy samodzielnie za pomocą narzędzi udostępnionych mu przez Właściciela Sklepu w Sklepie lub w oparciu o projekty przygotowane przez Właściciela Sklepu zgodnie z treściami i informacjami dostarczanymi mu przez Klienta, odpowiedzialność za błędy w przesłanych tekstach, treściach lub informacjach ponosi wyłącznie Klient. Odpowiedzialność za błędy i omyłki w zaakceptowanych projektach ponosi Klient. Po zaakceptowaniu projektu przez Klienta nie ma możliwości naniesienia poprawek do projektu.

2. Właściciel Sklepu oferuje dwa typy produktów:

 • a.) Produkt personalizowany – produkt, na którym wykonywana jest personalizacja w formie trwałego znakowania według wskazań Klienta. Produkt personalizowany jest przygotowywany w oparciu o projekt wygenerowany przez Klienta samodzielnie za pośrednictwem narzędzia dostępnego w Sklepie albo na podstawie treści i informacji przesłanych przez Klienta Właścicielowi Sklepu w toku procesu realizacji Zamówienia (w tym przypadku Sklep nie wysyła projektów do akceptacji na maila).
 • b.) Produkt pozostały – produkt, który posiada określone parametry przedstawione w opisie produktu w Sklepie niepodlegający personalizacjom.

3. Klient składając zamówienie do Sklepu, składa tym samym ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów z Właścicielem Sklepu. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 07:00 oraz zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Wysłane przez Sprzedawcę potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku, na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.

4. Ceny oferowanych Produktów podawane są w walucie krajowej i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz wszelkie inne opłaty, z wyłączeniem kosztów dostawy. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia Klienta prezentowana jest na stronie Sklepu przed zaakceptowaniem przez Klienta zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje łączną cenę brutto zamawianych Produktów, jak również koszty dostawy oraz ewentualne wyszczególnione koszty związane z wybraną przez Użytkownika formą płatności.

5. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów znajdujących się w ofercie oraz dowolność przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

6. Klient ma możliwość dokonania rejestracji i założenia konta w systemie Sklepu.

7. Klient zamawia towar przez dodanie wybranych Produktów do Koszyka w drodze kliknięcia ikony „dodaj do koszyka” zamieszczonej przy produkcie i wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu. Klient musi ostatecznie potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Nadto, w przypadku złożenia zamówienia na Produkt z zawartością alkoholu Klient musi złożyć oświadczenie o pełnoletniości poprzez kliknięcie ikony ,,Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią”.

8. Złożenie zamówienia każdorazowo wymaga uprzedniego zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji przedstawionych w nim warunków jako wiążących w przypadku potwierdzenia zawarcia umowy na odległość przez Właściciela Sklepu.

9. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą e-mail potwierdzenie zawarcia umowy, listę zamówionych Produktów, ceny jednostkowe Produktów, informacje o udzielonym rabacie (jeśli dotyczy), koszty dostawy, wartość zamówienia, adres dostawy, podane przez Klienta dane do faktury (jeśli dotyczy), wybraną formę płatności, inne indywidualne informacje. W przypadku braku otrzymania takiej informacji po złożeniu zamówienia, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z Właścicielem Sklepu pod adresem mailowym: sklep@pioro.co

10. W przypadku odstąpienia od umowy pełnomocnictwa do czasu wydania Produktu Pełnomocnikowi, Klientowi zostanie zwrócone pobrane wynagrodzenie Pełnomocnika. Zwrot nastąpi w ten sam sposób, w jaki nastąpiła zapłata wynagrodzenia Pełnomocnika.

 § 4.REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

I. Realizacja zamówień dla Produktu.

1. Realizacja zamówienia i wysyłka Produktów następuje:

 • a) w terminie do 3 dni roboczych od dnia wysłania potwierdzenia zawarcia umowy na adres e- mail Klienta. W wyjątkowych sytuacjach (okres zwiększonej sprzedaży) Sklep zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji zamówienia. (najczęściej są to miesiące czerwiec i grudzień)

2. Koszt dostawy dla różnego rodzaju opcji jest uwidoczniony przed dokonaniem płatności/ wyboru formy płatności. Ostateczny koszt dostawy dla opcji wybranej przez Klienta jest dodatkowo uwidoczniony w składanym zamówieniu oraz potwierdzeniu zawarcia umowy na odległość dostarczanym na adres e-mail Klienta. Klient ma praco wyboru opcji dostawy spośród dostępnych na stronie Sklepu.

3. W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem Klient-konsument zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie - bez potwierdzenia zawarcia umowy na odległość - i ma prawo zaakceptować wskazany nowy czas realizacji całego zamówienia, żądać realizacji zamówienia tylko w odniesieniu do dostępnych Produktów, złożyć oświadczenie o anulowaniu całego zamówienia.

4. Za zamówienie Klient może dokonać zapłaty w następującej formie:

 • a) przelew na rachunek bankowy Właściciela Sklepu w banku mBank. numer rachunku 80114020170000430210258657. W tytule obowiązkowo wskazując numer zamówienia
 • b) płatność za pośrednictwem serwisu PayU.pl obsługiwanego przez PayU S.A.

5. Klient powinien dokonać płatności niezwłocznie – nie później jednak niż w terminie 7 dni od złożenia zamówienia. Brak płatności po tym terminie oznacza rezygnację z zamówienia przez Klienta.

6. Do każdego zrealizowanego zamówienia Właściciel Sklepu dostarczy dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży. Sprzedawca wystawia fakturę VAT w formie elektronicznej, która zostanie dostarczona Klientowi wiadomością e-mail na trwałym nośniku.

II. Realizacja zamówień na Produkty alkoholowe w Sklepie.

11. Właściciel Sklepu oświadcza, że posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwo oraz od 4,5% do 18% alkoholu, powyżej 18 % zawartości alkoholu - na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

12. Uprawnione do składania zamówień w Sklepie na napoje alkoholowe są wyłącznie osoby pełnoletnie i trzeźwe w momencie składania zamówienia. Złożenie przez Klienta zamówienia jest jednoznaczne z oświadczeniem, iż jest trzeźwy w momencie składania zamówienia, zaś oświadczenie co do pełnoletniości wymaga kliknięcie, przed złożeniem zamówienia, w ikonę ,,Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią”.

13. Odebrać zamówienie z alkoholem może wyłącznie osoba pełnoletnia i trzeźwa. W razie wątpliwości co do pełnoletniości Dostawca może zażądać okazania dokumentu potwierdzającego pełnoletniość. W przypadku odmowy lub niemożności odbioru zamówienia przez osobę pełnoletnią, Dostawca ma prawo do odmowy wydania alkoholu.

III. Pełnomocnictwo

14. Akceptując niniejszy Regulamin, Klient udziela stosownego pełnomocnictwa w odbiorze zakupionego Produktu i dostawie firmie kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o. wybranej spośród dostępnych w Sklepie w toku realizacji zamówienia, która od chwili zawarcia pełnomocnictwa zajmuje się realizacją procesów dostawy nabytego Produktu do rąk własnych Klienta.

15. W przypadku wyrażenia przez Klienta woli skorzystania z czynności Pełnomocnika, Klient upoważnia Właściciela Sklepu do wydawania Pełnomocnikowi nabytego przez Klienta Produktu.

16. W przypadku wyrażenia przez Klienta woli skorzystania z czynności Pełnomocnika, Klient upoważnia Właściciela Sklepu do przekazania Pełnomocnikowi kwoty pobranego wynagrodzenia Pełnomocnika.

17. W przypadku wyrażenia przez Klienta woli skorzystania z czynności Pełnomocnika, Klient upoważnia Właściciela Sklepu do przekazania Pełnomocnikowi wszystkich swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia.

18. Wykonanie pełnomocnictwa przez Pełnomocnika polega na odbiorze Produktu w punkcie sprzedaży, tj. w pracowni EGRAW ul. Boczna 19, 80-209 Chwaszczyno, a następnie dostarczeniu Towaru przez Pełnomocnika pod wskazany przez Klienta w toku składania zamówienia adres.

19. Pełnomocnik dostarczy nabyty przez Klienta Produkt przesyłką kurierską lub w inny uzgodniony uprzednio z Klientem sposób. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania zamówienia, o ile Klient wybierze odbiór Produktu przez Pełnomocnika.

20. Pełnomocnik zrealizuje dostawę w terminie do 3 dni roboczych, licząc od dnia odbioru na rzecz Klienta Produktu od Właściciela Sklepu.

21. Pełnomocnik może działać w imieniu własnym i na rzecz Klienta, jak również bezpośrednio w imieniu Klienta i na jego rzecz.

22. Wysokość wynagrodzenia Pełnomocnika z tytułu realizacji pełnomocnictwa podawana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki oraz wszelkie opłaty oraz jest uzależniona od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i wymieniona jest w zestawieniu płatności na stronie Sklep. Dodatkowo wysokość wynagrodzenia Pełnomocnika zostanie wskazana podczas składania Zamówienia, o ile Klient wybierze opcję odbioru Towaru przez Pełnomocnika.

23. Wynagrodzenie Pełnomocnika jest uiszczane przez Klienta wraz z zapłatą ceny za nabyty w Sklepie Produkt, według sposobów wybranych przez Klienta spośród z dostępnych w Sklepie.

24. Klient ma prawo odstąpić od odbioru Produktu przez Pełnomocnika, do czasu wysłania wydania mu Produktu. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, Produkt będzie wydany Klientowi w punkcie sprzedaży Właściciela Sklepuw punkcie sprzedaży, tj. w pracowni EGRAW ul. Boczna 19, 80-209 Chwaszczyno. Prawo odstąpienia wykonuje się poprzez złożenie stosownego oświadczenia poprzez wiadomość e-mail na adres Właściciela Sklepu: sklep@pioro.co

§ 5.ODBIÓR TOWARU

1. W razie przesłania Produktów/ Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient powinien zbadać przesyłkę w czasie i sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. W szczególności Klient w obecności przewoźnika powinien sprawdzić, czy zamówiony Produkt jest wolny od wad fizycznych – pozbawiony rys na powierzchni, ubytków, stłuczeń czy wykruszeń, które mogły powstawać w wyniku nieprawidłowego transportu, a także czy zawiera wszystkie niezbędne elementy oraz czy jest zgodny ze złożonym zamówieniem.

2. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, powinien dokonać czynności potrzebnych do ustalenia ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika, w szczególności przez udokumentowanie stanu przesyłki.

§ 6.POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na Produkt objęty zamówienia za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Sklepu:

 • w pracowni EGRAW ul. Boczna 19, 80-209 Chwaszczyno
 • lub na niżej wskazany adres email: sklep@pioro.co
 • W zgłoszeniu reklamacyjnym należy wskazać opis wady oraz żądanie Klienta, jak również dokument potwierdzający dokonanie zakupu Produktu w Sklepie.

3. Jeżeli Produkt sprzedany ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Właściciel Sklepu niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Właściciela Sklepu albo Właściciel Sklepu nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Klient-konsument może zamiast zaproponowanego przez Właściciela Sklepu usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

4. Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta. (w przypadku towaru bez personalizacji) Bieg terminu do odstąpienia os umowy rozpoczyna się od chwili objęcia rzeczy w posiadania przez Klienta będącego Konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku wielu rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz spersonalizowana, czyli wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb (np. z podanym imieniem, datą, nazwą, dedykacją, itd.)

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient będący Konsumentem może złożyć przy pomocy formularza, zawartego w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, który jest dostępny pod niniejszym linkiem:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000827/T/D20140827L.pdf .

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient będący Konsumentem może złożyć także przy pomocy poczty elektronicznej, kierując wiadomość o określonej wyżej treści zawartej we wzorze formularza na adres: sklep@pioro.co Właściciel Sklepu niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawiadomi Klienta o skutecznym złożeniu tego oświadczenia w formie zwrotnej informacji pisemnej lub e-mail na ten samej adres, z którego otrzymał oświadczenie o odstąpieniu.

6. W razie odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca niezwłocznie - nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy - zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, przy czym zwrotu płatności dokona przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie wyrazi zgodę na inne rozwiązanie (np. zwrot przelewem w przypadku pierwotnej płatności za pobraniem). Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać Produkt osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Sprzedawca wskazuje, aby dokonywać zwrotu Produktów na poniższy adres:

 •  EGRAW ul. Boczna 19, 80-209 Chwaszczyno

8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • a.)świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • b.) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • c.) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • d.) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • e.) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • f.) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • g.) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • h.) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • i.) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • j.) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • k.) zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • l.) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • m.) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

10. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczące prawa do odstąpienia od umowy nie stosuje się do Kupujących nie będących Konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego.

§ 7.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Gdańska Agencja Projektów Internetowych Michał Śliwski z siedzibą w Czeczewie (dalej zwany ,,Administrator”).

2. Z Administratorem można się skontaktować:

a) listownie, na adres sklepu stacjonarnego:

 •  EGRAW
 • ul. Boczna 19
 • 80-209 Chwaszczyno

b) mailowo, na adres: sklep@pioro.co

3. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w celu:

 • a) Realizacji obowiązków z tytułu rękojmi za wady - przez okres trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi;
 • b) Realizacji obowiązków z tytułu odstąpienia lub rozwiązania umowy - przez okres do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu;
 • c) Realizacji obowiązków związanych z wystawieniem i przechowywaniem faktur i dokumentów wymaganych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości - do czasu wystawienia faktury lub innych dokumentów, a następnie przez okres ich przechowywania określony przepisami podatkowymi i przepisami o rachunkowości;
 • d) przechowywania danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych - przez okres trwania odpowiedzialności z tego tytułu;
 • e) ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń - do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub działań Administratora związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy;
 • f) zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji - przez cały okres przechowywania danych, tj. do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub działań Administratora związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy oraz ustania odpowiedzialności Administratora z tytułu obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych;
 • g) obsługi Klienta, w tym także dostosowanie obsługi Klienta do potrzeb wynikających ze składanych zamówień, reklamacji, skarg, wniosków - przez okres trwania umowy lub do czasu zakończenia działań podjętych na żądanie przed zawarciem umowy;
 • h) ochrony przed próbami oszustwa - przez czas trwania postępowań w tym przedmiocie. vi) podjęcia na żądanie Klienta działań przed zawarciem umowy - przez czas niezbędny do wykonania tych działań;
 • j) zawarcia i wykonania umowy - przez czas niezbędny do wykonania umowy i dokonania rozliczeń z jej tytułu;
 • k) świadczenia usług marketingowych – do czasy wycofania zgody przez Klienta i tylko za jego wyraźną uprzednią zgodą wyrażoną w tym celu.

4. Dane osobowe Klienta przekazywane są dobrowolnie, jednak ich podanie jest niezbędne do realizacji umowy.

5. Dane osobowe przekazywane w celach marketingowych ( w tym otrzymywania newsletter) są dobrowolne a zgoda na nie jest wyrażana osobno, niezależnie od podania danych dla celów realizacji zamówienia.

6. Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane przez Administratora:

 • a) podwykonawcom wspierającym Administratora w wykonaniu umów, zamówień i obsłudze Klienta;
 • b) podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora lub udostępniającym Administratorowi narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne, lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych;
 • c) podmiotom świadczącym Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową, księgową;
 • d) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską - w celu dostarczenia korespondencji lub przesyłek z zamówieniami Klientom;
 • e) podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) - w celu dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty;
 • f) zakładom ubezpieczeń - w celu ubezpieczenia przesyłek towarowych;
 • g) pracownikom i współpracownikom Administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych Klientów, aby móc wykonywać zobowiązania Administratora lub w jego imieniu działania na rzecz Klientów;

7. Klientowi przysługuje prawo do:

 • dostępu do danych osobowych, w tym prawo do informacji o danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych;
 • żądania sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do
 • uzupełnienia danych niekompletnych;
 • żądania usunięcia danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • żądania przeniesienia danych osobowych;
 • wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.

8. Klient może cofnąć w dowolnym momencie każdą zgodę na przetwarzanie jego danych bez konsekwencji i bez podawania przyczyn. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, których dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach wynikających z tzw. uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, innych aniżeli marketing, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta.

10. Klient może realizować prawa, o których mowa w punkcie 7-9 wyżej, w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem. Klient może wystąpić do Administratora z żądaniami, o których mowa w punkcie 6-9 wyżej poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia:

a) mailowo, na adres: sklep@pioro.co

b) korespondencyjnie, na adres:

 EGRAW

ul. Boczna 19

80-209 Chwaszczyno

11. Administrator ma obowiązek udzielenia Klientowi informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniami, o których mowa w punkcie 7-9 wyżej, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania. W razie potrzeby termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania, Administrator informuje Klienta o takim przedłużeniu terminu z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeżeli Administrator nie podejmie działań w związku z żądaniami Klienta o których mowa wyżej, to niezwłocznie - najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania - informuje Klienta o powodach nie podjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz o prawie Klienta do skorzystania ze środków ochrony prawnej przed Sądem.

12. Jeżeli Administrator będzie miał uzasadnione wątpliwości dotyczące tożsamości Klienta w związku ze zgłoszeniem żądania, ma prawo poprosić Klienta o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia.

§ 8.USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE

1. W Sklepie dostępne są następujące Usługi Elektroniczne:

 • a) Formularz Zamówienia - korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków: po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu na stronie Sklepu po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W Formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży takich jak: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. Formularz Zamówienia to usługa elektroniczna, która świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 • b) Newsletter – Usługa Elektroniczna polegającą na przesyłaniu informacji zawierających treści o aktualnych nowościach, promocjach, rabatach, i inne informacje dot. produktów Sklepu, w tym treści o charakterze handlowym, w szczególności dotyczących oferty produktów i świadczonych usług, w formie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Wyrażenie zgody na korzystanie z Newsletter ma charakter dobrowolny.

2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę

Usługobiorca może składać według własnego wyboru:

a) pisemnie na adres:

EGRAW

ul. Boczna 19

80-209 Chwaszczyno

 

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@pioro.co

3. W opisie reklamacji Usługobiorca powinien w miarę możliwości wskazać informacje o okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądanie Usługobiorcy; dane kontaktowe składającego reklamację, celem ułatwienia i przyspieszenia procesu rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę. Powyższe wymogi mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z ich pomieceniem.

4. Usługodawca ustosunkowuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

§ 9.WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU ORAZ ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

1. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także mając na względzie obowiązki informacyjne przewidziane w art. 12 ust. 1 pkt 19 i 20 ustawy o prawach konsumenta, Właściciel Sklepu informuje, że:

 • i. warunki techniczne dla korzystania ze Sklepu są następujące: jedna z przeglądarek internetowych Internet Explorer 8, Chrome 16, FireFox 10, Opera 11, Safari 5 lub w nowszych wersjach, z włączoną obsługą Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strony Sklepu są zoptymalizowane dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli
 • ii. mające znaczenie interoperacyjności treści cyfrowych Sklepu ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem Kupującego mogą być następujące: brak takich treści.

2. Sprzedawca niniejszym informuje, iż umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej przez Sklep oraz Klienta.

2. Sprzedawca nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed zawarciem umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu przez jego uzyskanie za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: https://alepioro.pl/pl/terms/regulamin-14.html

3. Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu z powodów prawnych lub technicznych dotyczących funkcjonowania Sklepu, o czym powiadomi Klientów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

4. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny a w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest Sąd właściwy dla siedziby Właściciela Sklepu. Postanowienia powyższego nie stosuje się do Klientów będących Konsumentami, gdyż wówczas obowiązują właściwe przepisy prawa cywilnego.

pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel